KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU MFILE - Miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi

 • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi chưa từng bao giờ học tiếng Anh
 • Khóa học: 10 buổi trong 10 tuần, mỗi tuần 1 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi: 60 phút
 • Sĩ số lớp: tối đa 10 học sinh

Cam kết của phụ huynh:
– Dự các buổi học cùng trẻ
– Mỗi ngày học cùng trẻ 20 phút tại nhà.

KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU MFILE - Miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi

 • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi chưa từng bao giờ học tiếng Anh
 • Khóa học: 10 buổi trong 10 tuần, mỗi tuần 1 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi: 60 phút
 • Sĩ số lớp: tối đa 10 học sinh

Cam kết của phụ huynh:
– Dự các buổi học cùng trẻ
– Mỗi ngày học cùng trẻ 20 phút tại nhà.

KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU MFILE - Miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi

 • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi chưa từng bao giờ học tiếng Anh
 • Khóa học: 10 buổi trong 10 tuần, mỗi tuần 1 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi: 60 phút
 • Sĩ số lớp: tối đa 10 học sinh

Cam kết của phụ huynh:
– Dự các buổi học cùng trẻ
– Mỗi ngày học cùng trẻ 20 phút tại nhà.

KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU MFILE - Miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi

 • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi chưa từng bao giờ học tiếng Anh
 • Khóa học: 10 buổi trong 10 tuần, mỗi tuần 1 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi: 60 phút
 • Sĩ số lớp: tối đa 10 học sinh

Cam kết của phụ huynh:
– Dự các buổi học cùng trẻ
– Mỗi ngày học cùng trẻ 20 phút tại nhà.

KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU MFILE - Miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi

 • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi chưa từng bao giờ học tiếng Anh
 • Khóa học: 10 buổi trong 10 tuần, mỗi tuần 1 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi: 60 phút
 • Sĩ số lớp: tối đa 10 học sinh

Cam kết của phụ huynh:
– Dự các buổi học cùng trẻ
– Mỗi ngày học cùng trẻ 20 phút tại nhà.